Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/05/2021810

Tài liệu đính kèm: 

Mẫu giấy ủy quyền nhóm cổ đông:

Mẫu xác nhận và ủy quyền dự họp:

Chi tiết download mẫu tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1M6NVZl9Zycna0EQtPVPrDSq95XT9YBte?usp=sharing

TAG :

Yêu cầu tư vấn


Đối tác

0985.116.588

Zalo