Công bố thông tin về việc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam vào ngày 27/9/2022 & Bản công bố thông tin về tổ chức đăng ký giao dịch

03/10/20221635

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

***********
Số: 120/.TB-MVN 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v Sở GDCK Hà Nội quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

& Bản công bố thông tin về Tổ chức đăng ký Giao dịch của Công ty Cổ phần ĐTPT Máy Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 658/QĐ-SGDHN ngày 27/9/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam & Căn cứ theo bản Công bố thông tin về tổ chức đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam công bố ngày 28/9/2022. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam trân trọng công bố thông tin như sau:

1. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT MÁY VIỆT NAM

 

2. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT MÁY VIỆT NAM

Xem tại: https://vimid.vn/uploads/tai-chinh/cong-bo-thong-tin-khac/ban-cong-bo-thong-tin.pdf

Trân trọng!

TAG :

Yêu cầu tư vấn


Đối tác

Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác

19001089

Zalo