Bộ GTVT đã có công văn hướng dẫn về Euro 4

Ngày 24/7, Bộ GTVT đã có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô về hướng dẫn một số nội dung về áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 và Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017.


Ảnh: Minh họa

Bộ GTVT yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô phải thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 và Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó xe ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài điêzen (NG, LPG…) áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 01/01/2017; xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 01/01/2018.

Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp phải có kế hoạch đảm bảo xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do đơn vị mình sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu hoàn thành các thủ tục đăng kiểm, hải quan và đưa ra thị trường trước các thời điểm nêu trên; khẩn trương gửi Bộ Giao thông vận tải bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo Công văn số 3273/BGTVT-MT ngày 29/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

Xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được coi là “đưa ra thị trường” như nêu tại mục 1 Công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ khi đã đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ và thỏa mãn các điều kiện sau:

Đối với xe ô tô nhập khẩu mới: đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT) và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp mới: đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT và có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Bộ GTVT lưu ý sau các thời điểm nêu tại mục 1 của Công văn, Bộ không cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng xe ô tô sản xuất từ xe ô tô mới đã “đưa ra thị trường” như nêu tại mục 3 của Công văn được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng ATKT&BVMT đã được cấp.

Vụ Môi trường, BGTVT